Korzyści zatrudnienia inspektora nadzoru

Korzyści wynikające z zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego:
  • reprezentuje interesy inwestora
  • ponosi odpowiedzialność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  • bieżące doradztwo i świadczenie radą podczas budowy
  • ma uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy
  • kontrola jakości procesu budowlanego i wpisów do księgi budowy
  • inspektor na bieżąco, rzetelnie i uczciwie oceni roboty wykonane przez wykonawcę
  • pozwoli uniknąć błędów na budowie
  • pozwoli zaoszczędzić nerwów związanych z nierzetelnymi fachowcami realizującymi roboty budowlane
  • będzie kontrolował koszty budowy, tym samym obroni inwestora przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji
  • kontroluje materiały budowlanymi zastosowane podczas budowy przez wykonawcę
Krótki artykuł uznanego Wydawnictwa Murator.

Kierownik Budowy jest wykonawcą. Twoja inwestycja wymaga kontroli przez niezależnego specjalistę z zakresu budownictwa: inspektora nadzoru budowlanego.

Inwestor i proces budowlany

Proces budowlany podlega pod ustawę Prawo Budowlane z 1994 roku. Jest to skomplikowany proces wymagający od inwestora wykonania szeregu czynności, obowiązków oraz uzyskania stosownych pozwoleń związanych z budową. Organy państwowe pełnią rolę nadzorczą i wydają stosowne decyzje administracyjne.
Inwestor, czyli osoba budująca np. dom lub realizująca inną inwestycję budowlaną jest na mocy ustawy zobowiązana do zorganizowania procesu budowy w sposób ściśle określony przez przepisy prawa. Obiekt budowlany (wraz z związanymi z nim urządzeniami budowlanymi) należy projektować, budować w sposób określony także w przepisach techniczno-budowlanych oraz w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej.

Czytaj dalej

Rola inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego obok inwestora, projektanta, kierownika budowy czy kierownika robót zgodnie z art. 17 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). Inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna realizująca i finansująca inwestycję budowlaną na mocy art. 18 ust. 2. ustawy Prawo Budowlane ma pełne prawo do ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego, który będzie reprezentował jego interesy podczas procesu budowlanego. Co więcej, na mocy art. 25 pkt. 4 inspektor nadzoru inwestorskiego może kontrolować koszty budowy, co pozwala trzymać w ryzach budżet budowy. Czytaj dalej