Inwestor i proces budowlany

Proces budowlany podlega pod ustawę Prawo Budowlane z 1994 roku. Jest to skomplikowany proces wymagający od inwestora wykonania szeregu czynności, obowiązków oraz uzyskania stosownych pozwoleń związanych z budową. Organy państwowe pełnią rolę nadzorczą i wydają stosowne decyzje administracyjne.
Inwestor, czyli osoba budująca np. dom lub realizująca inną inwestycję budowlaną jest na mocy ustawy zobowiązana do zorganizowania procesu budowy w sposób ściśle określony przez przepisy prawa. Obiekt budowlany (wraz z związanymi z nim urządzeniami budowlanymi) należy projektować, budować w sposób określony także w przepisach techniczno-budowlanych oraz w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej.

Budowa obiektu budowlanego musi spełnić szereg wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania. Należy zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne i higieniczne oraz postępować w zgodzie z przepisami o ochronie środowiska. Obiekt musi spełniać wymogi odnośnie ochrony przed drganiami i hałasem oraz oszczędności energii, czy zapewniać odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.

Z uwagi na przeznaczenie obiektu, konieczne musi zapewniać warunki użytkowe zgodne z wykorzystaniem budynku tj. zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną oraz w energię cieplną i paliwa. Z zagadnieniem tym, wiążą się warunki użytkowe w zakresie usuwania ścieków, wody odpadowej i odpadów.
Konieczne jest zapewnienie możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu. Obiekt budowlany musi być odpowiednio usytuowany na działce budowlanej, zapewniając poszanowanie dla uzasadnionych interesów osób trzecich. Na budowie obligatoryjne jest zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i ochrony osób przebywających na terenie budowy.

Na barkach inwestora spoczywa zatem wiele szczegółowych obowiązków, do których spełnienia często nie ma odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Artykuł 18 ustawy Prawo Budowlane zobowiązuje inwestora do zorganizowania procesu budowy. W rozwiązaniu szeregu problemów związanych z realizacją inwestycji zasadne jest zatrudnienie inwestora nadzoru inwestorskiego reprezentującego interesy inwestora. Rola inspektora nadzoru została omówiona w jednym z artykułów tego serwisu.

———————————————————————————
Tadeusz Nasierowski. Autor artykułu posiada ponad 25 letnie doświadczenie w branży budowlanej. Karierę zawodową rozpoczynał w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego Warszawa-Południe. Przez wiele lat lat właściciel firmy budowlanej, w tym okresie prowadził prace budowlane m.in. Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Instytutu Surowic i Szczepionek. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Był wieloletnim członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.