Rola inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego obok inwestora, projektanta, kierownika budowy czy kierownika robót zgodnie z art. 17 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). Inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna realizująca i finansująca inwestycję budowlaną na mocy art. 18 ust. 2. ustawy Prawo Budowlane ma pełne prawo do ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego, który będzie reprezentował jego interesy podczas procesu budowlanego. Co więcej, na mocy art. 25 pkt. 4 inspektor nadzoru inwestorskiego może kontrolować koszty budowy, co pozwala trzymać w ryzach budżet budowy.

Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów inwestora zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest nadwyraz korzystne. Przypomnijmy, że każdy inwestor podlega obowiązkowi zorganizowania procesu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizacja procesu budowy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i posiadania stosownych uprawnień wydanych przez właściwe władze.  Dodatkową gwarancją jest odpowiedzialność jaką ponosi inspektor nadzoru na podstawie rozdziału 10 ustawy.Inspektor nadzoru inwestorskiego musi:
 • posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
  w budownictwie,
 • posiadać wiedzę z zakresu polskiego prawa budowlanego,
 • posiadać wykształcenie techniczne, praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i stopnia  skomplikowania robót
 • być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • posiadać ważne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej
Jeżeli inspektor nadzoru ma pełnić funkcję kontroli rozliczeń budowy na rzecz inwestora powinien posiadać stosowną wiedzę z zakresu kosztorysowania robót budowlanych.
Wymaga to od inspektora nadzoru posiadania gruntownej wiedzy z zakresu polskich norm budowlanych oraz doświadczenia w realizacji robót budowlanych w odpowiedniej specjalności.
Powierzenie pełnienia funkcji doświadczonemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego chroni inwestora przed problemami pojawiającymi się na budowie oraz ponoszeniem dodatkowych lub zbyt dużych kosztów inwestycji.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma następujące obowiązki:
 • Reprezentuje inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę,
 • Sprawdza jakość wykonywanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,
 • Odbiera roboty budowlane ulegających zakryciu i zanikających
 • Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodow kominowych
 • Przygotowuje i uczestniczy w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
 • Przekazuje gotowe obiekty budowlane do użytkowania,
 • Potwierdza faktycznie wykonane roboty,
 • Potwierdza usunięcie wad
 • kontroluje rozliczenia budowy,

 

Na mocy art. 24 ustawy jest łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy lub kierownika robót jest niedopuszczalne z uwagi na konflikt interesów. Wynika to z faktu pełnienia funkcji nadzorczej nad kierownikiem budowy/robót. Inspektor nadzoru ma prawo do wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących:

 

 • Usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
 • Wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych
 • Przedstawienia ekspertyz dotycząch prowadzonych prac budowlanych
 • Przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych

Inspektor nadzoru może żadąć od kierownika budowy lub kierownika robót:

 

 • Dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót
 • Wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, jeśli ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
———————————————————————————
Tadeusz Nasierowski. Autor artykułu posiada ponad 25 letnie doświadczenie w branży budowlanej. Karierę zawodową rozpoczynał w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego Warszawa-Południe. Przez wiele lat lat właściciel firmy budowlanej, w tym okresie prowadził prace budowlane m.in. Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Instytutu Surowic i Szczepionek. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Był wieloletnim członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.