Samodzielne funcje techniczne w budownictwie

Zgodnie z art. 12.1. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zaliczamy m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi oraz wykonywanie nadzoru inwestorskiego. Uregulowania prawne jasno stwierdzają, że takie funkcje mogą wykonywać wyłącznie osoby:

  • posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne,
  • praktykę zawodową,
  • uprawnienia budowlane.

Zgodnie z przepisami uprawnienia budowlane wydaje właściwy organ samorządu zawodowego osobom znającym proces budowlany i posiadającym umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, na podstawie egzaminu zawodowego.

Osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie tych funkcji zgodnie z uregulowaniami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie budownictwa.

Podstawą do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jest wpis do centralnego rejestru oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Uprawnienia budowlane muszą mieć określoną specjalność i specjalizację techniczno-budowlaną. Dodatkowo określają zakres prac projektowych lub robót budowlanych.  W oparciu o art. 13. 1. uprawnienia budowlane nadaje się do:

  • projektowania w danej specjalności;
  • kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem.

Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ustawy prawo budowlane.